www.ti.ee – Tööinspektsioon
https://tooelu.ee/et – Tööelu portaal
osha.europa.eu/et/ – Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur
www.terviseamet.ee – Terviseamet
eur-lex.europa.eu/et/index.htm – EUR-Lex – juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023084 – Töölepingu seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018003 – Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus (jõustub 01.01.2019), sh. psühhosotsiaalsed ohutegurid
https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/tootervishoid – Töötervishoiu kulude (mitte)maksustamine
https://www.vatek.ee/vaimse-tervise-abi – Vaimse tervise abi kontaktid
https://peaasi.ee/test/ – Vaimse tervise testid