www.ti.ee – Tööinspektsioon
osha.europa.eu/et/ – Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur
www.terviseamet.ee – Terviseamet
eur-lex.europa.eu/et/index.htm – EUR-Lex – juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele
www.riigiteataja.ee/akt/13320461 – Töölepingu seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/112062018003 – Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus (jõustub 01.01.2019), sh. psühhosotsiaalsed ohutegurid
https://www.emta.ee/et/ariklient/tulud-kulud-kaive-kasum/erisoodustus/tootervishoid – Töötervishoiu kulude (mitte)maksustamine